เว็บไซต์โรงเรียนวัดอินทาราม คลิก !!

ค้นหาข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิดีโอแนะนำห้องสมุด | อ่านข่าว.
30 พ.ย. 2564 14:46
เว็ปไซต์ห้องสมุดเพิ่มเติม https://sites.google.com/u/1/new/?authuser=1 | อ่านข่าว.
19 ก.ค. 2564 11:37
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 19-21 กรกฎาคม 2564 | อ่านข่าว.
11 ก.ค. 2564 17:22
ภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ของห้องสมุด | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 20:03
รายงานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:41
รายงานการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:40
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:37
สถิติการใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:08
สถิติการใช้ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:06
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับคุณครู | อ่านข่าว.
21 ก.พ. 2565 17:52
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมห้องสมุดสำหรับนักเรียน | อ่านข่าว.
09 ก.พ. 2564 12:41
กิจกรรมรักการอ่านผ่านออนไลน์ | อ่านข่าว.
12 พ.ค. 2564 19:35